Domen har fått laga kraft. Kommentar: Fallet ligger i linje med Kammarrätten i Stockholms dom den 6 mars 2013 i mål nr 8953-12. I det målet ansåg kammarrätten dock att någon avtalsspärr inte gällde för vissa delar av upphandlingen, varför kammarrätten avvisade yrkandet om att avtalsspärren skulle upphävas i dessa delar.

7687

2020-2-17 · Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 september 2018 i mål nr 2500-17 15. Enligt 8 kap. 21 § första stycket ska hemkommunen lämna bidrag till huvud-mannen för varje barn vid en förskoleenhet. Bidraget består enligt andra stycket DOM Mål nr 5544-18

Länsstyrelsen i Ostergötlands län 581 86 Linköping 2020-8-1 · i jönköpings dom den 15 juli 2011 i mål nr 3025-11, se bilaga A SAKEN Beredandc av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar, med ändring av förvalt- dom, att avslå socialnämndens ansökan om vård enligt LVU av Oiiwer På samma tema kan man läsa Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 juni 2020 i mål nr 680-20 samt Justitieombudsmannens beslut den 10 mars 2000 i ärende med dnr 3656-1999. Det senare gällde en intern telefonlista med direktnummer till personal på en vårdcentral. JO ansåg att den var ett ”arbetsmaterial” och inte en upprättad handling. Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3684–14, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2902–14 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 143–10 – avgöranden som berör teleundantaget Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1243–1244–17 – undantaget är inte tillämpligt när den upphandlande myndigheten tillförsäkrar 2020-8-1 · Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 juni 2016 i mål nr 1961-16, se bilaga A Besöksadress Slottsgatan 5 Telefon 036-15 68 00 (vx) Telefax 036-16 19 68 Expeditionstid måndag — fredag Dok.ld 194934 Postadress Box 2203 550 02 Jönköping E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se www.kammarrattenijonkoping.domstol.se Fakturaadres KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 939-15 I JÖNKÖPING 2015-12-14 Avdelning 2:2 Jönköping KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping [Ombud 1] MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box 2163 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 11 mars 2015 i mål nr 568-14, se 2017-6-13 · Praktiska anser att underskotten, med hänvisning till Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1230-1233-14, ska bedömas som tillskott till den kommunala gymnasieverk-samheten. Vad kommunen anför om tidsutdräkt för ekonomisk omställning tolkar Praktiska som att kommunen inte bedömer att underskotten kommer att kunna regle-ras inom närtid.

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15

  1. Ppm services
  2. Svenne
  3. När öppnar täby centrum
  4. Red katarina
  5. Powerpoint manipulate playback

Kammarrätten i Göteborg meddelade den 22 maj 2017 ett glädjande domslut avseende rätten till personlig assistans. Den sökande i målet, en treårig flicka, hade fått avslag på sin ansökan om personlig assistans utifrån LSS. 2017-12-12 · Överklagande av en dom att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter Klagande Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 Stockholm Överklagade avgörandet Kammarrätten i Jönköpings dom den 24 november 2017 i mål nr 2975-17 _____ Yrkande Åklagarmyndigheten yrkar att de efterfrågade uppgifterna skyndsamt ska 2018-3-20 · KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Dok.Id 218431 DOM 2018-03-08 Meddelad i Jönköping KLAGANDE 1. E. ON Energidistribution AB, 556070-6060 2. E. ON Elnät Stockholm AB, 556209-8589 1 Mål nr 3384-3386-17 ~E EIERGIb1ARKNADSINSPEKTIONEN Ank, 2018 -03- 1 2 D/Dnr Ombud: Advokat Madeleine Edqvist och Mikael Wärnsby Advokatfirman Lindahl KB MOTPART Bolag A överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande i sin dom. Den upphandlande myndigheten måste ha ett visst tolkningsutrymme beträffande skrivningar i de egna upphandlingsdokumenten, jämför Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 2225-16 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 2493-15. 2020-1-9 · hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se Mål nr 6743 -15 meddelad i Stockholm den 28 juni 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Botrygg Förvaltningsfastigheter AB, 556730-2905 Box 335 581 03 Linköping MOTPART OCH KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 6 oktober 2015 i mål nr 3813-14 SAKEN 2021-2-17 · kammarrätten (se Kammarrätten i Jönköpings dom den 20 oktober 2020 i mål nr 3438-19). Domen har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.

Kammarrätten i Sundsvalls dom den 28 januari 2013 i mål 51-13. Frågan om beviljat busskort för resor med kollektivtrafiken istället för kostnadsfri skolskjuts: Kammarrätten i Jönköpings dom den 7 september 2012 i mål 725-12 samt Kammarrätten i Jönköpings dom den 6 december 2012 i mål 69-12. Läs mer på www.skolverket.se Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 mars 2020 i mål nr 3390-19 En kommun upphandlade ett ramavtal för hyra av bussar med chaufför.

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 juni 2016 i mål nr 1961-16, se bilaga A Besöksadress Slottsgatan 5 Telefon 036-15 68 00 (vx) Telefax 036-16 19 68 Expeditionstid måndag — fredag Dok.ld 194934 Postadress Box 2203 550 02 Jönköping E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15

GS Arbetslöshetskassas beslut den 17 januari 2014. Dok.Id 187263 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM Avdelning 1:3 Mål nr 3506-14 BLAB hade i sin ansökan om överprövning även invändningar beträffande för-frågningsunderlagets förutsebarhet när det gäller poängsättningen, Västtrafiks faktiska tillämpning av VT-modellen, vad gällde bl.a. utvärderingsprocessen och poängsättningen vid denna. Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 1 juni 2018 i mål nr 5902-17, se bilaga A SAKEN Överprövning av avtals giltighet KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och avslår SmartBo AB:s ansökan om överprövning. Dok.Id 237268 Postadress Box 2203 550 02 Jönköping Besöksadress Slottsgatan 5 Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 27 februari 2017 i mål nr 4880-16 och 4885-16, se bilaga A SAKEN Överprövning av offentlig upphandling enligt lagen (2007:1091) om of­ fentlig upphandling (ÄLOU) KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Kammarrätten beslutar, med ändring av förvaltningsrättens dom såvitt Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 759-08 .

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Box 210 641 22 Katrineholm iaf@iaf.se. Telefon Fler konsekvenser av Coopservice-dom. Rättsfallsanalys 2019-9-24 · Kammarrätten i Jönköpings dom den 1 november 2018 i mål nr 2450-17 SAKEN Sjukpenning _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut. BAKGRUND 1. En försäkrad har rätt till sjukpenning när han eller hon genomgår en medicinsk 2017-8-22 · Kammerretten i Stockholm er en forvaltningsdomstol , en ud af fire kammerretter i Sverige. Kammerretterne er normalt andet niveau i de almene forvaltningsdomstoles instansorden.
Assistanskoll loner

före den 15 … 2017-5-29 · DOM Mål nr 565-17 2017-05-22 Meddelad i Göteborg KLAGANDE sin bedömning har nämnden hänvisat till Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 februari 2015 i mål nr 2963-14. Vid sin bedömning fann 400 15 Göteborg Besöksadress Sten Sturegatan 14 Telefon Telefax Expeditionstid 031 - 732 70 00 031 -711 78 59 måndag-fredag 2011-5-5 · Created Date: 4/13/2010 4:15:32 PM 2020-12-2 · DOM 2020-10-22 2062-20 BAKGRUND Länsstyrelsen i Jönköpings län (länsstyrelsen) beslutade om skyddsjakt efter en (1) varg i del av Gnosjö, Gislaveds, Vaggeryds och Jönköpings kommu-ner. Jakten får bedrivas fr.o.m. den 9 t.o.m.

I det överklagade beslutet fastställde Ei Kraftringens intäktsram till ett lägre belopp än det föreslagna beloppet. Vid beräkningen av intäktsramen fastställde Ei avskrivningstiden för Kraftringens distributionsledningar till 50 år.
Sekhmet re zero

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15 får jag parkera mot färdriktningen om fordonet står i en parkeringsruta
sandberg vera grå
sakerhetsbalte
snoskoter b korkort
vilken bank har bästa sparräntan

Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 565-17. Kammarrätten i Göteborg meddelade den 22 maj 2017 ett glädjande domslut avseende rätten till personlig assistans. Den sökande i målet, en treårig flicka, hade fått avslag på sin ansökan om personlig assistans utifrån LSS.

KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM Mål nr 664-18 YRKANDEN M.M. Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och visar målet åter till Försäkringskassan för prövning av om Faduma Abdi Isaaq har rätt till bostadsbidrag som ensam-stående och anför i huvudsak följande. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 28 januari 2013 i mål 51-13. Frågan om beviljat busskort för resor med kollektivtrafiken istället för kostnadsfri skolskjuts: Kammarrätten i Jönköpings dom den 7 september 2012 i mål 725-12 samt Kammarrätten i Jönköpings dom den 6 december 2012 i mål 69-12. Läs mer på www.skolverket.se Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 mars 2020 i mål nr 3390-19 En kommun upphandlade ett ramavtal för hyra av bussar med chaufför. Ett bolag begärde överprövning och hävdade följande. Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 oktober 2010 i mål nr 2449-10). Samhall har saknat fog för att uppfatta kravet som uppfyllt.

2018-3-20 · KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Dok.Id 218431 DOM 2018-03-08 Meddelad i Jönköping KLAGANDE 1. E. ON Energidistribution AB, 556070-6060 2. E. ON Elnät Stockholm AB, 556209-8589 1 Mål nr 3384-3386-17 ~E EIERGIb1ARKNADSINSPEKTIONEN Ank, 2018 -03- 1 2 D/Dnr Ombud: Advokat Madeleine Edqvist och Mikael Wärnsby Advokatfirman Lindahl KB MOTPART

I det ena målet, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6002-17, hade en konkurrent begärt överprövning och gjort gällande att det vinnande anbudet var onormalt lågt. Upphandlingen i målet avsåg ett ramavtal enligt vilket leverantörerna skulle leverera produkter i ett helt segment, men där utvärderingen i upphandlingen endast omfattade 20 poster som anbudsgivarna skulle prissätta - Kammarrätten fastställer, med ändring av länsrättens dom, skattemyndighetens beslut den 7 juli 1998 att påföra bolaget skattetillägg. - Kammarrätten bifaller, med ändring av länsrättens dom, skattemyndighetens yrkande att bolaget ej skall tillerkännas ersättning för kostnader i länsrätten och avslår bolagets yrkande om ersättning för kostnader i kammarrätten. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 2 Mål nr 315-16 YRKANDEN M.M. Fingerprint Cards AB (bolaget) yrkar att kammarrätten upphäver Finansinspektionens beslut den 26 februari 2015. Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a.

Domen har vunnit laga kraft. Därefter har Casinostugan Ltd genom beslut den 17 december 2020 beviljats nya licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning. De nya licenserna gäller från och med den 1 januari 2021 tilloch med den 31 december 2025. 2018-6-19 · KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2018-06-12 Meddelad i Jönköping Mål nr 664-18 Dok.Id 225407 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 550 02 Jönköping Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx) 036-16 19 68 måndag – fredag E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 08:00–16:00 www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 2016-12-20 · KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-12-07 Meddelad i Jönköping Mål nr 2983-16 Dok.Id 198884 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 550 02 Jönköping Slottsgatan 5 036 -15 68 00 (vx) 036 -16 19 68 måndag – fredag E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 08:00-16:00 www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 2016-3-7 · KAMMARRÄTTEN 1 JÖNKÓPLNG Avdelning 2:2 DOM 2015-12-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1369-15 DATAlNSPEKi5 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPARTER 1. Per-010fEdberg, 460531-1614 Bokbindarevägen 1 610 13 Lotorp Ombud: Knut Johansen Onkel Adamsgatan 9 582 35 Linköping 2.